მთავარი

ხელშეკრულებები ნორმატიული აქტები ტარიფები ბ/გაზის მოცულობა  განაცხადის ტიპიური ფორმები

>>>

1. სს ენერგოკავშირის წესდება (სტანდარტული)
2. ეთიკის კოდექსი
3. აუდიტის კომიტეტის დებულბა
4. ორგანიზაციის სტრუქტურა
5. რისკების მართვის ჩარჩო-რეესტრი
6. სამეთ. სხდომის ოქმი-31.12.22
7. 04.10.2023 წლის საერთო კრების ოქმი
8. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა ბიოგრაფია
9. კორპორაციული მდივნის დებულება

 
WEB: www.energokavshiri.ge      
E-Mail: info@energokavshiri.ge      
Tel: (+99532) 264-28-69